Recursos

kalkilatris nou yo ede w detèmine ki reglaj ki bon pou w itilize pou aplikasyon w.

Moun ki itilize kalkilatris sa yo responsab pou yo verifye kalkil yo. Kalkilatris sa yo la sèlman pou yo bay enfòmasyon ak enstriksyon. Ni Dosatron International, ni anplwaye l yo pap asime okenn obligasyon ou byen responsabilite legal pou jistès yo, e nenpòt domaj grav ou byen fot ki ta kab soti nan itilizasyon kalkilatris yo